Pridal/a Admin dňa Pi, 28.07.2023 - 08:55

Tretí rád sv. Pia X.

Tretí rád

 

Tretí rád založil arcibiskup Marcel Lefébvre dňa 1. novembra 1980. Je určený pre veriacich, ktorí sa chcú osobitným spôsobom pripojiť ku Kňazskému bratstvu svätého Pia X. Cieľom rádu je posväcovanie jeho členov i tých, ktorí sú im zverení.

Členovia tretieho rádu, nazývaní aj terciári, sú spojení s rodinou Kňazského bratstva svätého Pia X. duchovným putom. Osobitným spôsobom sa tak podieľajú na jeho duchovnom živote a na zásluhách, ktoré jeho členovia získavajú svojou modlitbou a prácou.

V Rakúsku má tretí rád 40 členov, v Nemecku 130, vo Švajčiarsku 140, vo Francúzsku 600 a v USA viac ako 700. Patrónom Tretieho rádu je pápež svätý Pius X., ktorý sa začiatkom 20. storočia mimoriadne zaslúžil o Cirkev svojim rozsiahlym reformným dielom. Pre terciárov je dobrým príkladom v ich úsilí o posväcovanie v tejto ťažkej dobe.

Duch Tretieho rádu

Duch Tretieho rádu je rovnaký ako ten, ktorým žije Kňazské bratstvo svätého Pia X. Je to duch Cirkvi: duch živej viery, duch vernosti učiteľskému úradu Cirkvi, duch oddanosti tradičnej liturgii a duch spojenia s rímskou Cirkvou.

Podľa vôle zakladateľa je v centre pozornosti svätá omša ako zmysel a zdroj kresťanského života, života obety a spoluobetovania. Terciári popri tom pestujú oddanú úctu k Panne Márii a ku svätému Jozefovi.

Kto sa môže stať členom?

Členmi sa môžu stať všetci katolíci (kňazi a laici, mládež a dospelí, muži a ženy), ktorí prijímajú ducha a pravidlá Tretieho rádu. Deti môžu vstúpiť od veku 12 rokov so súhlasom svojich rodičov.

Povinnosti členov

Stanovy vyžadujú od terciárov vernosť duchovným aktivitám, ktoré sú prospešné pre osobné posväcovanie v snahe dosiahnuť svätosť v dnešnej dobe. Ide o nasledovné:

  • ranná a večerná modlitba, ak je to možné, tak cirkevná modlitba prímy a kompletória;

  • denná modlitba ruženca;

  • ak je to možné, každý deň účasť na tradičnej svätej omši a sväté prijímanie, alebo namiesto toho štvrťhodinová meditácia;

  • sviatosť pokánia každé dva týždne, ak je to možné, alebo aspoň raz za mesiac;

  • každé dva roky duchovné cvičenia.

Život terciárov si ďalej vyžaduje dobré duchovné čítanie, striedmosť a dodržiavanie predpísaných i odporúčaných pôstov, zrieknutie sa televízie. Rodiny by mali osobitne dbať na to, aby sa ich domovy stali svätyňami zasvätenými Srdcu Ježišovmu a Srdcu Panny Márie, kde sa rodina aspoň večer spoločne modlí, kde sa svätia nedele a sviatky.

Organizácia spoločenstva

Skupiny pridružené k centrám FSSPX sa zvyčajne stretávajú raz za jeden alebo dva mesiace vo svojom prioráte na duchovné prednášky a diskusie o aktuálnych témach, aby sa formovali v duchu Cirkvi. Príslušný kňaz informuje členov o apoštoláte a udalostiach v živote Kňazského bratstva.

Ako sa stať členom tretieho rádu?

Žiadosť o vstup sa podáva písomne vyplneným formulárom. Počas postulátu, ktorý trvá najmenej jeden rok, sa musí preukázať vernosť postulanta pri plnení jeho povinností a jeho vernosť duchu Tretieho rádu. Postulant vstupuje do Tretieho rádu pri slávnostnej prijímacej ceremónii, počas ktorej skladá pred povereným kňazom svoj sľub.

V prípade záujmu o viac informácií alebo o vstup do Tretieho rádu sa obráťte na FSSPX Slovensko, v predmete správy uveďte „Tretí rád“.

 


Autorka: KJ